Algemene voorwaarden

 • Werken welke niet uitdrukkelijk werden opgenomen en omschreven in bovenstaande offerte zijn bijgevolg niet onbegrepen in de prijs en moeten bij eventuele uitvoering ervan verrekend worden.
 • Door deze werken te bestellen verleent de opdrachtgever ons de toelating om publiciteit aan te brengen op de stelling.
 • De door ons opgegeven prijs voor de stelling is een forfaitaire prijs voor de duurtijd van de werken die in de offerte staan beschreven. Wanneer de stelling langer dient te blijven staan omwille van meerwerken of omwille van een toename van de door ons ingeschatte hoeveelheid herstellingen ( betonherstel, witsteenherstel, uitslijpen voegen, enz.…) zal er een bijkomende huur aan de klant worden aangerekend.
 • Zonder tegenbericht van de opdrachtgever doen wij de nodige administratieve stappen om de vergunning voor de inname van het voetpad te bekomen. De eventuele voetpadtaksen zijn niet in onze prijs begrepen, deze zijn in voorkomend geval ten laste van de opdrachtgever.
 • Alle bepalingen van de politieverordening betreffende de uitvoering van deze werken alsmede de voorwaarden opgelegd door de Politie - Verkeerstechnische Afdeling, gehecht aan de noodzakelijke vergunningen en niet opgesomd in deze offerte worden achteraf verrekend.
 • Het verwijderen van reclamepanelen, lichtreclames, naamplaten, zonneschermen, bloembakken, terrasmeubilair en dergelijke die het plaatsen van de stelling of het uitvoeren van de beschreven werken kunnen hinderen is ten laste van de klant. Indien de bouwheer beslist deze niet te laten demonteren zullen wij al het mogelijke doen om deze te beschermen met folie. Indien er dan echter toch schade optreedt valt deze volledig ten laste van de klant. Wij kunnen dus geen schadeclaims aanvaarden voor reclamepanelen, lichtreclames, naamplaten, zonneschermen, bloembakken, terrasmeubilair en dergelijke.
 • Indien er voor de uitvoering der werken stelling dient te worden geplaatst op daken, terrassen of terreinen van buren dient de klant te zorgen voor een schriftelijke toestemming van de desbetreffende personen. Eventuele noodzakelijke plaatsbeschrijvingen zijn niet in de offerte inbegrepen.
 • Indien er in onze offerte werd prijs gegeven voor het schilderen van ramen en deuren is het schilderen van rolluiken niet inbegrepen , tenzij het in onze offerte expliciet anders staat vermeld in het desbetreffende artikel.
 • Indien in onze offerte prijs werd gegeven voor betonherstelling, witsteenherstelling of herstelling van blauwe hardsteen zijn de opgegeven prijzen enkel geldig wanneer de te herstellen geveldelen nog voldoende “ stabiliteit” hebben en dus herstelling toelaten. Indien bij uitvoering zou blijken ( bij afkappen van de slechte delen ) dat bepaalde geveldelen in zodanig slechte staat zijn dat zij volledig dienen te worden vervangen zijn de opgegeven prijzen van de herstelling niet meer geldig en zal er een nieuwe prijs worden gemaakt.
 • In verband met het al dan niet nodig zijn van een bouwvergunning voor de door ons aangeboden werken dient U zich te informeren bij de technische diensten van de gemeente. Indien er een bouwvergunning zou nodig zijn dient U ons dit bij de bestelling schriftelijk te melden en ons de bouwvergunning te bezorgen vóór aanvang der werken. Door deze offerte te ondertekenen voor akkoord verklaart de klant zich voldoende te hebben geïnformeerd over het al dan niet nodig zijn van een bouwvergunning. Indien hij geen vermelding maakt bij zijn schriftelijke bestelling verklaart de klant tevens dat hij het bewijs heeft gekregen van de betrokken diensten dat er geen vergunning nodig is.
 • Indien er na beëindiging van de werf schade optreedt aan door ons uitgevoerde werken, ten gevolge van waterinfiltraties die geen oorzaak vinden in gebreken aan onze werken valt dit uiteraard niet onder onze verantwoordelijkheid.
 • Indien er door uitvoering van onze werken schade zou ontstaan aan het gebouw zal dit door ons doorgegeven worden aan de verzekeringsmaatschappij. De herstelling van de schade mag niet gebeuren vóórdat de expert van onze verzekering ter plaatse is geweest om de aard en de omvang van de schade vast te stellen. Indien de klant toch vroeger laat herstellen kan er geen enkele vorm van schadevergoeding meer toegekend worden. Tevens kan het optreden van schade geen enkele aanleiding geven tot het niet correct betalen van door ons gefactureerde werken. Indien er betalingen door de klant worden vertraagd omwille van een lopend schadedossier zullen wij onverwijld onze algemene voorwaarden toepassen en verwijlintresten opeisen.
 • De betalingen van de tussentijdse vorderingsstaten ( en facturen) dienen op een correcte manier te gebeuren volgens de overeen gekomen betalingstermijnen. Indien de klant nalatig is in het betalen van deze tussentijdse fakturen eigenen wij ons het recht toe de werken stil te leggen totdat alle betalingen correct in orde zijn. Alle daaruit vloeiende kosten ( zoals extra stellingshuur , voetpadtaksen , enz.…) zullen integraal aan de klant worden gefactureerd en dienen betaald te worden voordat wij de werf terug opstarten. Tevens zullen de verwijlintresten volgens onze algemene voorwaarden worden opgeëist.
 • Wij wijzen erop dat de bouwheer, met betrekking tot het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, verplicht is een veiligheidscoördinator aan te stellen. Alle kosten die voortvloeien uit de aanstelling van deze coördinator zijn ten laste van de bouwheer. Indien de veiligheidscoördinator bijkomende veiligheidsmaatregelen eist, die niet in onze offerte zijn voorzien, zullen de daaruit vloeiende kosten eveneens ten laste van de bouwheer vallen.
 • Onze prijzen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de totaliteit der werken wordt besteld. Indien U bepaalde posten ( artikels) wenst te schrappen uit de offerte behouden wij ons het recht de prijzen van de overige artikels te herzien vermits een aantal vaste kosten verdeeld zitten over verschillende artikels.